Política de privadesa

 

Per mitjà d’aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis.

T’informem que el titular del lloc web (responsable del tractament) compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personal i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), el Reglament UE 2016/679, General de Protecció de Dades (en endavant, RGPD) i la resta de normativa vigent i d’aplicació en cada moment,  vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

De conformitat amb l’article 13 del RGPD i l’article 11 de la LOPDGDD, aquesta Política de Privacitat s’aplica als tractaments de dades de caràcter personal que ALABAMA ABOGADOS, S.L.P.  (a hores d’ara, BPV ADVOCATS) realitza com a responsable del tractament, en relació amb les dades que els usuaris i/o clients (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la sol·licitud d’informació i/o contractació dels serveis i/o productes que presta i comercialitza a través d’aquesta pàgina web, o recaptats en qualsevol de les seccions d’aquesta pàgina.

 

Identitat del responsable del tractament de les seves dades personals

 • Responsable del tractament: ALABAMA ABOGADOS, S.L.P.
 • Nom comercial: BPV ABOGADOS
 • NIF: B65504466
 • Domicili: C/ FREIXA 6, 08021, BARCELONA (BARCELONA)
 • Email: INFO@BPVABOGADOS.COM

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les teves dades personals s’utilitzaran amb la finalitat genèrica de gestió i control de la relació comercial establerta entre l’usuari i el responsable del tractament, i específicament per a:

 • Gestionar l’accés complet i la utilització correcta dels serveis i/o productes per part dels usuaris.
 • Per comunicar-se amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens realitzi a través dels formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos correus electrònics i/o les trucades telefòniques).
 • Gestionar l’accés complet i la utilització correcta dels serveis i/o productes per part dels usuaris.
 • Per comunicar-se amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens realitzi a través dels formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos correus electrònics i/o les trucades telefòniques).
 • Per proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i/o productes oferts
 • Per oferir nous serveis i/o productes, ofertes especials o actualitzacions.
 • Si s’escau, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i/o col·laboradors.
 • Comunicacions: Podrem enviar-li correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicacions en referència als serveis i/o productes contractats; així com per qüestions tècniques que puguin afectar aquest lloc web. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i/o productes contractats o sol·licitats.
 • En el seu cas, comunicacions comercials (màrqueting): Podrem utilitzar les seves dades personals per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per realitzar enquestes, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per notificar-li canvis, desenvolupaments importants dels serveis i/o productes, ofertes i/o promocions dels nostres serveis i/o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l’ usuari. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment utilitzant els mitjans i formes implementades a l’ efecte.

No tractarem les teves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment, llevat que vingui imposat per llei o existeixi algun requeriment judicial i/o administratiu que impliqui un tractament de dades amb finalitats diferents a les exposades.

 

PLAÇ DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació contractual amb l’usuari, sense perjudici de la possibilitat d’exercitar els seus drets en matèria de protecció de dades. Les dades també podran conservar-se el temps indispensable per al compliment d’obligacions legals aplicables al responsable del tractament.

Les dades personals de les persones interessades en la recepció d’informació comercial i newsletters de la informació indefinida en tant l’interessat no sol·liciti la seva oposició a l’enviament de comunicacions comercials o supressió de les seves dades.

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

BPV ADVOCATS tracta les teves dades personals d’acord amb les següents bases legals: Consentiment de l’interessat (1), l’execució d’un contracte o mesures precontractuals (2) i l’interès legítim (3).

 1. El consentiment de l’interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà:
 • Abans de procedir a tractar les seves dades,
 • En el procés de registre/contractació com a client o,
 • En el moment d’enviar comunicacions comercials de BPV ADVOCATS.
 1. Les sol·licituds d’informació que ens facis arribar requereixen que ens facilitis de forma voluntària les dades necessàries per poder atendre les sol·licituds. No obstant això, pots lliurement negar-te a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les teves dades. En aquests supòsits, la negativa a facilitar les dades personals suposarà la impossibilitat d’atendre les sol·licituds dels usuaris, i la revocació del consentiment prestat no afectarà els tractaments basats en el consentiment de l’interessat realitzats abans de ser revocat.
 2. El tractament de dades per part de BPV ADVOCATS és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals. Aquesta base jurídica resultarà d’aplicació si l’usuari adquireix productes o contracta serveis a través del nostre lloc web.
 3. L’interès legítim de BPV ADVOCATS a mantenir i fidelitzar als seus clients i/o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, per exemple: millorar els productes i/o serveis oferts, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocions i descomptes vigents, entre altres. Tot l’indicat anteriorment s’entendrà sense perjudici del compliment per part de BPV ADVOCATS de la resta d’obligacions relatives a la tramesa de comunicacions comercials per via electrònica regulats la Llei 34/2002, d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

BPV ADVOCATS entén que, en facilitar-nos les seves dades personals, l’interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud dels mateixos, i que accepta i consent expressament en el seu tractament per a les finalitats anteriorment descrites.

 

DESTINATARIS DE CESIONS O TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS.

Amb caràcter general, BPV ADVOCATS no cedirà les teves dades personals a tercers llevat que estiguem obligats legalment a això o vostè ens ho hagi autoritzat expressament en fer ús dels nostres serveis i/o productes.

BPV ADVOCATS no realitzarà transferències internacionals de les dades personals recaptades a través d’aquest lloc web, amb excepció dels següents supòsits:

 • Que la transferència internacional de dades sigui necessària per a l’execució d’un contracte o mesures precontractuals en les quals l’interessat sigui part.
 • Que la transferència internacional de dades sigui necessària per aplicació de la legislació vigent.
 • Que la transferència internacional de dades tingui lloc pel consentiment exprés de l’interessat.
 • Que la transferència internacional de dades tingui lloc per trobar-se allotjada la pàgina web en servidors ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu.

En tot cas, en els supòsits en què puguin tenir lloc transferències internacionals de dades, BPV ADVOCATS comprovarà que el país importador de dades garanteixi un nivell adequat de protecció en aplicació de la normativa vigent.

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESADES.

La normativa en matèria de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable del tractament els teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individualitzades. A continuació, t’expliquem en què consisteixen aquests drets:

 • Dret d’accés: Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de les seves dades personals.
 • Dret de supressió: Permet sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan ja no siguin necessàries per a l’execució o prestació del servei.
 • Dret d’oposició: Permet a l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o el seu cessament, llevat de motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, cas en el qual els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent.
 • Dret d’oposició a la tramesa de publicitat: Els interessats podran oposar-se a la tramesa de comunicacions comercials. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions.
 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que l’incumbeixin i que ens hagi facilitat o que –sempre que tècnicament sigui possible– se’ls enviem a un altre responsable de tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes jurídics o afecti significativament l’interessat.
 • Possibilitat de retirar el consentiment: L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat quan aquest assisteixi a la base jurídica per al tractament de les dades personals, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte que apareixen en “Identificació del responsable del tractament de les dades personals”, en el qual inclogui la següent informació: Nom i cognoms, número de DNI, adreça postal i/o electrònica de contacte, indicant el tipus de dret i especificant-ne les condicions del mateix. És possible que et demanem informació addicional amb la finalitat de verificar la seva identitat.

 • Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control: BPV ADVOCATS t’informa igualment del dret que t’assisteix de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si consideres que el tractament realitzat no s’ajusta a la normativa vigent.

 

INFORMACIÓ ADICIONAL

Menors

BPV ADVOCATS recomana l’ús d’aquesta pàgina web a majors de 18 anys. Si accedeixen menors de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares, tutors o representants legals del menor per poder realitzar-se el tractament de les seves dades personals. Els pares, tutors o representants legals del menor seran els únics responsables en relació amb els continguts als quals els menors poguessin tenir accés en visitar la nostra pàgina web.

 

Xarxes socials

És possible que BPV ADVOCATS disposi de perfils a les diferents xarxes socials. També és possible que l’usuari pugui accedir als espais privats que poguessin existir en aquesta pàgina web a través dels seus comptes en xarxes socials, en lloc d’accedir amb un usuari i contrasenya. En aquests supòsits, s’informa als usuaris que proporcionin les seves dades personals amb la informació disponible a través del seu compte i/o perfil d’usuari a les xarxes socials, que aquesta és la responsable dels tractaments de dades que es realitzin, llevat que expressament s’informi d’altres condicions en un tractament concret.

 

Conservació de determinades dades

BPV ADVOCATS informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, haurà de retenir i conservar determinades dades de trànsit generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades,  quan concorrin les circumstàncies legals en ella previstes.

 

Dades registrades

Els nostres servidors recopilen informació de manera automàtica quan l’usuari utilitza els serveis dels webs. Aquestes dades de registre poden incloure l’ adreça IP, la identificació del dispositiu des del qual s’ accedeix a la nostra pàgina web, el sistema operatiu utilitzat, i la configuració del dispositiu, entre d’ altres.

 

Mesures de seguretat

S’informa l’usuari que el titular del lloc web (responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats,  ja provinguin de l’ acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, s’han establert mesures addicionals a l’ordre de reforçar la confidencialitat i integritat de la informació personal que obra en poder de BPV ADVOCATS, mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

 

Cookies

La nostra pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers. Podràs trobar tota la informació detallada relativa a les cookies en la nostra Política de Cookies.