Avís legal

Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), informem els usuaris de les nostres dades identificatives i de contacte:

 • Nom o Denominació social:ALABAMA ABOGADOS, S.L.P.
 • Nom comercial: BPV ABOGADOS
 • Domicili social: C/ FREIXA 6, 08021, BARCELONA (BARCELONA)
 • NIF: B65504466
 • Telèfon: 933214623
 • E-Mail: INFO@BPVABOGADOS.COM
 • Dades Registrals: Aquesta societat consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Tomo 42446, Foli 19, Fulla B408443, Inscripció 1.

1.- OBJECTE 

ALABAMA ABOGADOS, S.L.P. (en endavant, BPV ABOGADOS), com a responsable del lloc web WWW.BPVABOGADOS.COM, posa a disposició dels usuaris el present document, el qual regula l’ús d’aquest lloc web, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic, així com informar tots els usuaris respecte de quines són les condicions d’ús i navegació de la pàgina web.

A través d’aquest lloc web, BPV ADVOCATS facilita als usuaris l’accés i utilització dels diferents serveis i continguts posats a la seva disposició mitjançant aquesta pàgina web.

Tota persona que accedeixi a aquesta pàgina web serà considerat usuari (en endavant, l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que puguin resultar d’aplicació.

L’usuari haurà de llegir atentament el present Avís legal, recomanant-se la seva lectura abans de visitar la pàgina web, i cada vegada que hi accedeixi, amb la finalitat de conèixer i comprendre les modificacions que el prestador hagués pogut realitzar. En aquest sentit, el prestador es reserva el dret de modificar les presents condicions, sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris les modificacions efectuades, essent suficient la publicació de les mateixes en aquesta pàgina web. És responsabilitat de l’ usuari accedir periòdicament a aquestes condicions, ja que resultaran d’aplicació les més recents, deixant-se sense efecte les condicions prèvies.

 

2.- CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

Mitjançant el present Avís legal s’informa els usuaris de les condicions que regeixen l’accés i ús d’aquesta pàgina web, tenint les mateixes la consideració de condicions generals de la contractació.

 

 

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús de la web.

La prestació dels serveis per part de BPV ADVOCATS en aquest lloc web tenen caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través d’aquesta pàgina web poden estar subjectes al pagament d’un preu determinat. En aquest supòsit, sempre s’informarà l’usuari del caràcter onerós de determinats serveis, essent necessària la seva prèvia contractació, i resultant d’ aplicació les condicions generals de venda que en el seu cas existissin a la pàgina web, així com la normativa de consum vigent en cada moment.

2.2. Registre d’usuari.

Amb caràcter general la prestació dels serveis oferts en aquesta pàgina web no exigeixen la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Tot i així, és possible que el prestador condicioni l’ús d’alguns serveis a la prèvia formalització del corresponent registre d’usuaris. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei. El tractament de dades personals de l’usuari que pugui tenir lloc com a conseqüència del registre o subscripció es regirà per la nostra Política de privacitat.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que faciliti l’usuari a través d’aquesta pàgina web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis de contacte habilitats. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a BPV ADVOCATS permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar al prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat.

BPV ADVOCATS recomana l’ús d’aquesta pàgina web a majors de 18 anys. Per a l’ús dels serveis d’aquesta pàgina web, els menors d’edat hauran d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixin els menors correspon a aquells, és per això que, si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran de configurar en els seus ordinadors o dispositius mòbils mecanismes (filtres, bloquejos, etc.), que permetin limitar els continguts disponibles.

2.5. Obligacions dels usuaris.

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina web de conformitat amb les presents Condicions, la llei, la moral i els bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar aquest lloc web amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos del prestador, altres usuaris i tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador o tercers.

 

En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de terceres persones informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • Sigui contrari, menyspreï o atenti contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a les lleis, la moral i l’ordre públic.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat, orientació sexual o condició, entre d’altres.
 • Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones.
 • De qualsevol manera que perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers.
 • Que constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT 

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat; ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a la nostra pàgina web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. Tanmateix, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible de forma temporal l’ accés a la pàgina web.

El prestador exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

 

 1. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís legal, com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’ exemple, el prestador no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

El prestador no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant d’aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat del servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades alienes a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. El prestador no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’ informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al prestador. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats pel prestador, però fabricats o facilitats per un tercer. El prestador podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment, i sense necessitat de previ avís, l’accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

En tot cas, el prestador exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers, diferents dels oferts pel prestador. Tota responsabilitat recaurà sobre el tercer, ja sigui aquest proveïdor, col·laborador o un altre.

4.- ENLLAÇOS (LINKS)

És possible que aquest lloc web inclogui enllaços o hipervincles que permeti als usuaris ser redirigits a continguts de pàgines web i llocs d’Internet pertanyents a tercers aliens al prestador. Perquè des de la nostra pàgina web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, BPV ADVOCATS no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional i/o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata del link o enllaç a webs de tercers, i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

 

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. Tanmateix, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 LSSI-CE, el prestador es posa a disposició dels usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers, o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pugui existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es nega el que notifiqui com més aviat millor a l’administrador del lloc web.

 

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

Aquest lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament; els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o elements gràfics i sonors, són propietat del prestador o, en el seu defecte, disposa de les llicències i/o autoritzacions concedides pels seus autors per al seu ús legítim. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial aplicable.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’ autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual i industrial del seu legítim propietari.

Els dissenys, logotips, textos, gràfics, entre d’ altres, aliens al prestador i que puguin aparèixer en aquest lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte dels mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’ autorització expressa i prèvia per part dels mateixos per a la seva utilització en aquesta pàgina web.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part d’aquest. 

 

6.- XARXES SOCIALS 

Li informem que BPV ADVOCATS pot estar present en diverses xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes -sent seguidors dels perfils de BPV ADVOCATS, o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes- es regirà pel present apartat d’aquest Avís legal. Quan l’usuari es trobi en el perfil de BPV ADVOCATS en les diverses xarxes socials en les quals tingui presència, li resultaran d’aplicació les condicions d’ús i les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials. BPV ADVOCATS no es farà responsable dels comentaris que altres usuaris de les xarxes socials puguin publicar en el perfil de l’empresa, tot això sense perjudici de les possibles accions que BPV ADVOCATS pugui exercir davant els titulars de les xarxes socials (per exemple, sol·licitud d’eliminació de comentaris inapropiats, ofensius, o lesius de drets d’altres usuaris).

BPV ADVOCATS tindrà accés a les dades personals que l’usuari hagi publicat en els seus perfils de les xarxes socials, de la mateixa manera que altres usuaris de les xarxes socials hi puguin tenir accés.

Queda prohibida la publicació del següent contingut en el perfil de BPV ADVOCATS en xarxes socials, tot això sense perjudici de les normes de conducta i condicions d’ús del servei imposades pels titulars de les diferents xarxes socials:

 • Publicacions que incompleixin la normativa nacional, comunitària i internacional aplicable, o que suposin la realització d’activitats il·lícites o que contravinguin els principis de la bona fe.
 • Publicacions que atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, al respecte o al bon nom.

 

Així mateix, BPV ADVOCATS es reserva la potestat de retirar de la pàgina web, o de les xarxes socials, aquells continguts que es considerin inapropiats.

 

7.- PROTECCIÓ DE DADES

És possible que el prestador obtingui dades personals dels usuaris a través de formularis de contacte, formularis de registre o altres mitjans similars. L’usuari podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals en la nostra Política de privacitat, o dirigint-se al prestador a través de les dades de contacte contingudes en el present Avís legal, i a través dels formularis de contacte que, en el seu cas, hagin estat habilitats a l’efecte.

8.- COOKIES 

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Per conèixer més informació sobre què són les cookies i per què les utilitzem, pots accedir a la nostra Política de cookies.

 

9.- NUL·LITAT PARCIAL

Si alguna de les condicions del present Avís legal fos declarada nul·la o ineficaç per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per l’ esmentada declaració de nul·litat.

 

10.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb les presents condicions, resultarà d’aplicació la legislació espanyola, essent competent per al coneixement dels conflictes que poguessin sorgir en la interpretació i aplicació de les presents condicions els Jutjats i Tribunals del domicili del prestador o de l’usuari, a elecció d’aquest últim.