Laboral

El nostre equip de Laboral està compost per qualificats professionals de l'advocacia amb una dilatada experiència en totes les matèries que conformen les àrees de Dret Laboral i de Seguretat Social, en tots els àmbits de la planificació dels recursos humans, i un profund coneixement del negoci dels clients. La formació i actualització contínua dels membres de l'equip és una constant per poder oferir sempre el millor servei als seus clients.

Busquem la millor solució als eventuals problemes que puguin sorgir en la gestió del personal dins de cada empresa. Destaquem en l'assessoria de processos extintius tant de caràcter individual com col·lectiu, relacions laborals d'alta direcció, mecanismes de flexibilització de condicions de treball, auditories laborals, negociació col·lectiva o litigis.

Així mateix, assessorem en la planificació estratègica dels recursos humans i les relacions laborals; des de tot tipus de polítiques: retributives, internes i de contractació, fins a la gestió de reestructuracions i la flexibilització de condicions laborals.

Som experts en la gestió de conflictes socials, i en representar els nostres clients davant inspeccions de treball, i en conflictes col·lectius i procediments judicials.

Serveis relacionats

 • Procediments d'acomiadament (individuals o col·lectius, incloent dins de procediments concursals)
 • Reclamació de quantitat o vulneració de drets fonamentals.
 • Assistència en Inspeccions de Treball i en negociacions col·lectives i assumptes sindicals.
 • Procediments judicials derivats d' accidents de treball i en la negociació de convenis i conflictes col·lectius, entre d' altres.
 • Negociació i redacció de contractes de treball.
 • Contractes d' alta direcció
 • Modificació de les condicions de treball. Trasllats
 • Processos de reestructuració (ERE, ERTE i acomiadaments col·lectius)
 • Seguretat Social
 • Assessorament en matèria d' immigració
 • Conflictes col·lectius (vagues, tancaments patronals)
 • Auditories laborals
 • Disseny i implantació de polítiques d' empresa, plans d' Igualtat i assessorament en matèria de conciliació laboral i familiar.
 • Successió d' empresa. Subcontractació
 • Sistemes de remuneració
 • Confecció de fulls de salari, cotització a la Seguretat Social, tramitació d'altes, baixes i variacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social (sistema RED), confecció i tramitació davant l'INEM dels contractes de treball, i de la tramitació davant l'INSS o, en el seu cas, Mútua d'Accidents, de les baixes i altes per malaltia i/o accident.

Professionals relacionats