Fiscal

El que caracteritza a la normativa fiscal és que cada any es torna més complexa. En BPV tenim un equip d'advocats fiscalistes assessors que destaca per la seva capacitat tècnica i la seva versatilitat.

El nostre equip de fiscalistes presta assessorament fiscal a societats mercantils, grups familiars, grans corporacions, fons d'inversió i accionistes, des de fiscalitat general fins a fiscalitat immobiliària, financera, internacional i preus de transferència, operacions de reestructuració, gestió de patrimonis i empresa familiar i impostos indirectes.

Col·laborem en el disseny de la política fiscal de societats, grups de societats, Startups i fons d'inversió. També assessorem en matèria d'acreditació de deduccions per I+D+I, així com a entitats sense fins lucratius.

Dissenyem polítiques de bon govern corporatiu i codi de bones pràctiques tributàries i també assessorem en relació amb les polítiques de preus de transferència i operacions vinculades.

Disposem d'un equip especialitzat en procediments de gestió i inspecció tributària i en la resolució de controvèrsies en les instàncies administratives i contenciós-administrativa.

A més, assessorem els nostres clients internacionals en qüestions de fiscalitat nacional i internacional i els acompanyem en les seves inversions internacionals per oferir-los un assessorament integral en matèria fiscal.

Serveis relacionats

 • Planificació fiscal d'operacions de reestructuració empresarial tant nacionals com internacionals.
 • Assessorament en processos de Due Diligence.
 • Assessorament fiscal en tributació directa i indirecta a Espanya (Impost sobre Societats, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i IVA).
 • Optimització tributària de les inversions espanyoles a l'exterior.
 • Disseny, preparació i execució d'operacions de fusió, escissió, bescanvi de valors i aportacions no dineràries.
 • Assessorament en aspectes fiscals de les operacions i els contractes de finançament, operacions als mercats de capitals i de les operacions de finançament estructurades.
 • Planificació de la remuneració d'executius.

 • Assistència en inspeccions tributàries.
 • Assistència davant els òrgans de recaptació per la tramitació de fraccionaments i ajornaments de deutes tributaris.
 • Consultes davant la Direcció General de Tributs.
 • Recursos administratius, econòmic-administratius i contenciós-administratius.

 • Disseny i revisió de polítiques de preus de transferència i operacions vinculades d’acord amb el principi de lliure competència.
 • Assessorament en operacions de reestructuració operativa i acords de repartiment de costos i contractes de serveis.
 • Negociació amb l’Administració tributària d’acords previs de valoració.
 • Assistència en procediments amistosos lligats a ajustos per preus de transferència.

 • Planificació fiscal per optimitzar la tributació a nivell persona física (IRPF, Impost sobre el Patrimoni).
 • Assessorament fiscal en matèria d'herències i donacions.
 • Planificació fiscal per l'aplicació dels beneficis fiscals de l'empresa familiar a l'Impost sobre el Patrimoni i a l'Impost sobre Successions i Donacions.
 • Assessorament fiscal de persones físiques estrangeres amb patrimonis fora del país que traslladen la seva residència a Espanya.

Serveis d´Actualitat

Professionals relacionats