Consum

BPV és una firma líder en l'assessorament a empreses, emprenedors i start-ups, de qualsevol sector, en l'àmbit del dret de consum.

L' objectiu és abordar les necessitats immediates dels empresaris amb la finalitat d'ajudar-los a promoure mesures que impulsin la confiança dels consumidors i estimulin l'economia en benefici dels seus negocis.

En aquests darrers temps s'han plantejat importants reptes que afecten la disponibilitat i a l'accessibilitat dels productes i serveis oferts en el mercat únic europeu i la garantia que els drets dels consumidors estan protegits, malgrat els desafiaments tradicionals i emergents.

En aquest entorn, cal garantir una protecció eficaç dels interessos dels consumidors, donant suport a les empreses, emprenedors i start-ups, de qualsevol sector, a adoptar un enfocament holístic que abasti i compleixi amb les diverses polítiques de consum de la Unió.

Una resposta eficaç a totes aquestes prioritats requereix d'un assessorament jurídic especialitzat, com l'ofert per aquesta firma, així com una adequada aplicació i compliment del marc legal en l' àmbit del consum.

Serveis relacionats

Servei d’Auditoria respecte de qualsevol aspecte que afecti el Dret de Consum, amb la finalitat d’avaluar i valorar la situació actual de les relacions entre l’empresari i els consumidors, incloent qualsevol tipus de servei que es presti, físicament o mitjançant la contractació electrònica, amb proposta susceptible de millora.

Estudi i adaptació dels sistemes de contractació, inclosos els de contractació electrònica. Anàlisis de la informació prèvia a la celebració del contracte, oferta e informació postcontractual amb consumidors. Control de condicions generals i particulars dels documents corresponents a la contractació, aplicant controls de transparència (a la seva vessant formal com material) i comprovant el compliment de la normativa i la jurisprudència aplicables als contractes específics.

El Compliance en matèria de consum es tracta d' una eina per garantir el compliment normatiu en totes les actuacions de la companyia amb tercers i estàndards de conducta que permetin assegurar que l'empresa no pateix danys a la seva reputació. Els serveis que pot incloure el Compliance en matèria de consum són:

  • Elaboració i desenvolupament de política corporativa de protecció dels drets dels consumidors
  • Elaboració i desenvolupament de programes i manuals d' aplicació per prevenir la comissió de delictes i infraccions de consum

Aquest servei inclou l' assessorament jurídic en relació amb qualsevol reclamació efectuada en matèria de consum, bé sigui per consumidors bé sigui per Autoritats de Consum, de forma judicial o extrajudicial. Així mateix, inclou la tramitació de qualsevol procediment judicial o de mediació o arbitratge, que sigui tramitat contra l' empresa en via administrativa o civil, fins a la total resolució d' aquest.

Aquest servei inclou l' anàlisi i revisió dels continguts web de l' empresa relacionats amb el dret de consum. Així mateix, inclou, la revisió dels continguts de la plataforma amb la qual s'operi, destacant els aspectes deficients i/o de risc així com els susceptibles de millora, amb proposta de millores.

Professionals relacionats